[Snort-users] about mysql

Àî´ºÐÀ connili at ...135...
Thu Sep 27 23:34:12 EDT 2001


hi,
  i need your help!
 i using snort with mysql,

this is my compilation:

##########################################
./configure --with-mysql=/usr/local/mysql
##########################################

and my mysql is ok!

but when i using snort ,the snort tell me :
##########################################################
[root at ...2786... mysql]# snort
snort: error while loading shared libraries: libmysqlclient.so.10: cannot load shared object file: No such file or directory
##########################################################

why? pls help me!


lee ChunXIn
______________________________________

===================================================================
ÐÂÀËÃâ·Ñµç×ÓÓÊÏä (http://mail.sina.com.cn)
¹úÇìÔÆÄÏÊ®ÍòÈËÖçÒ¹¿ñ»¶ ³¬µÍ¼Û¸ñ¿ìÀ´²Î¼Ó (http://cheese.sina.com.cn/ticket.html)
Óн±Ñ°±¦¿ªÊ¼ÁË£¬ÐĶ¯ÁË£¿Ðж¯°É£¡¿ì¿ìµã»÷£¡ (http://classad.sina.com.cn/)
More information about the Snort-users mailing list